Discussion meeting

פאנל הגשה למשרה – מדעי החברה

Lead by WISER

24/07/2024 | 16:30 (Israel time)
בפאנל נשוחח עם חברות סגל חדשות שהתקבלו זה עתה למשרה באוניברסיטאות שונות בארץ.
המשתתפות יחלקו מניסיונן בתהליך קבלת המשרה, אשר עברו זה עתה.
ניתן יהיה ליצור בסוף המפגש פלטפורמה באחת הרשתות בה תוכלנה להמשיך ולתקשר את הדברים ולהתייעץ אחת עם השנייה.
המשתתפות: ד”ר נעמי חברון, אוניברסיטת חיפה
ד”ר שיר אתגר, אוניברסיטת ת”א
ד”ר בוטויניק נצר, האוניברסיטה העברית
 מנחה: ד”ר אלה בלומברג, אוניברסיטת הרוורד

 

Register